Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej w sklepie internetowym LAFAMILLE.PL działającym pod adresem: www.lafamille.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a. Sprzedawcy – rozumie się przez to Pawła Małajowicz – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA PAWEŁ MAŁAJOWICZ,, ul. Pogodna 12, 32-800 Brzesko, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 869-116-53-79.
  b. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  c. Konsument - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  d. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji w zakładce „Zaloguj się” i zawarciu umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
  e. Rejestracja – oznacza dobrowolną czynność faktyczną polegająca na założeniu Konta Klienta dokonaną w sposób określony w Regulaminie
  f. Sklep Internetowy – rozumie się przez to sklep internetowy LAFAMILLE.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lafamille.pl.
  g. Towarze lub Towarach– rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym.
  h. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w zakładce „Zaloguj się” i wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  i. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru.
  j. Dostawie – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, tj. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, współpracującej ze Sprzedawcą, Towaru określonego w zamówieniu.
  k. Kosztach dostawy Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.
  l. Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Warunkiem zamówienia Towaru nie jest Rejestracja Klienta.
  m. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie LAFAMILLE.PL są  nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 6. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Założenie Konta Klienta 

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient winien jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. W celu Rejestracji, Klient winien jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce: „Zaloguj się” i przesłać Sprzedawcy wypełniony formularz rejestracyjny poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rejestracyjnym.
 4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji zamówień, obsługi Konta Klienta założonego w ramach Sklepu oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną,  poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem rejestracyjnym. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach o których mowa powyżej jest dobrowolne  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta - przesłanego na adres  Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

Warunki realizacji Zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, składa się z następujących czynności:
  a) wybrania Towaru spośród prezentowanych na stronie Sklepu,
  b) dodania Towaru do zamówienia poprzez wybór polecenia:  „Do Koszyka”
  c) Wypełnienie formularza zamówienia poprzez wybór  sposobu zapłaty i dostawy Towaru,
  d) zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
  e) podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu – dotyczy Klientów niezarejestrowanych
  f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach o których mowa powyżej jest dobrowolne  Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta - przesłanego na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej – dotyczy Klientów niezarejestrowanych
  g) kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości. Klient w wiadomości jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Z chwilą kliknięcie w link zawarty w treści dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

Zasady płatności

 1. Ceny znajdujące się na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Należność za Towar oraz Koszty dostawy Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:
  a) gotówką za pobraniem, płatność u Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia)
  b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - Alior Bank 85 2490 0005 0000 4004 6972 2466  (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) 
 3. Klient zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia dokonania zakupu Towaru na stronie internetowej.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 Sprzedawca prześle Klientowi wiadomość mailową  na adres wskazany w zamówieniu o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Dostawa zamówionego Towaru

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych Towaru pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostawcę z którym Sprzedawca ma zawartą umowę dostawy. Dostawa odbywa się wyłącznie na  terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki dostępnej na stronie internetowej w zakładce ”Dostawa” Zamówienia opłacone  wysłane są  w ciągu 4 dni roboczych od dnia wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Sprzedawcy. Zamówienia płatne za pobraniem wysyłane są w ciągu 4 dni roboczych od dnia przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Orientacyjny termin dostawy wynosi 4  -6 dni roboczych.
 2. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 3. Klient zobowiązany jest  o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i Klienta.
 4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Rękojmia 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

  Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

  Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

  Sprzedawca może odmówić spełnienia powyższego żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy – ul. Pogodna 12 32-800 Brzesko na koszt Sprzedawcy 
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczania  żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. Sprzedawca oświadcza, iż nie korzysta z możliwości udziału w postępowaniu ws. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce „Skontaktuj się z nami” 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient 

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.  922 ze zm.) Sprzedawca informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z korzystaniem z usług Sklepu internetowego (dalej: „Dane osobowe”) jest Paweł Małajowicz – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA Paweł Małajowicz, Okocim, ul. Pogodna 12, 32-800 Brzesko,
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, obsługi Konta użytkownika założonego w ramach Sklepu, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. 
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w postaci prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych
 3. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Żądanie usunięcia Konta Klienta jest tożsame z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna o którym mowa w ust. 5 
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym
 5. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. Do rozwiązania umowy dochodzi w dniu dostarczenia oświadczenia Sprzedawcy.  Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z usunięciem Konta Klienta.
 7. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca

 1. Komputer bądź inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
 2. Posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 3. Zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. 

Reklamacje usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@lafamille.pl
 2. Składając reklamację Klient powinien wskazać imię i nazwisko, termin (datę) wystąpienia przyczyny reklamacji i ją opisać.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. 
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2017 r.